O ORGANIZATORJIH AKCIJE

PARTNERJI AKCIJE

MEDIJSKI PARTNER

SODELUJOČE ORGANIZACIJE

Kdo so organizatorji akcije Slovenija oživlja? 

Akcijo Slovenija oživlja! v partnerskem odnosu organiziramo: 

Kot medijski partner se akciji pridružuje še Val 202.

Kdo sodeluje pri organizaciji akcije Slovenija oživlja? 

Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS)

Slovenski reanimacijski svet (SloRS); pri Slovenskem združenju za urgentno medicino (SZUM)

Rdeči križ Slovenije (RKS); s 56 območnimi združenji (RKS - OZ)

Dispečerska služba zdravstsva (DSZ)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva (SŠZNB)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (UM ZF)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (FZV UNM)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZ AB)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (FVZ UP)
Visoka zdravstvena šola v Celju (VZSCE)
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV)

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS)

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Medijski partner:

Val 202, Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO)


Hvala vsem sodelujočim!


Zveza študentov medicine slovenije - ZŠMS

Zveza študentov medicine Slovenije povezuje študente medicine v društvih DŠMS in DŠMM ter zastopa njihove skupne interese na področjih kvalitete študijskega programa ter dodatnega neformalnega izobraževanja, kamor spada tudi učenje oživljanja. Tako se z ozaveščanjem javnosti aktivno vključuje v oblikovanje politike zdravja ter stremi k izboljšanju odnosa družbe do zdravja.

Slovenski reanimacijski svet

Slovenski reanimacijski svet (SloRS) predstavlja najvišjo avtoriteto na področju oživljanja na nacionalni ravni. Je prostovoljna, neprofitna in interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se profesionalno in raziskovalno ukvarja s problematiko srčnega zastoja. Namen organizacije je spodbujanje in vpeljava visoko kvalitetnih, znanstveno podprtih praks na vseh področjih oživljanja, katerih skupni cilj je ohranitev čim več življenj sodržavljanov.

Rdeči križ Slovenije

Rdeči križ Slovenije ima javna pooblastila za usposabljanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Najbolj prepoznavni so tečaji in izpiti za voznike motornih vozil, zaposlene v delovnih organizacijah, reševalce iz vode, za predavatelje in za laike. Z delovanjem Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS že leta dvigujejo raven znanja med prebivalci. Na ta način skušajo zmanjšati predsodke in strah pred nudenjem prve pomoči.

Sekcija reševalcev v zdravstvu 


Sekcija reševalcev v zdravstvu sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor

sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje

dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne

doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji;

dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter

publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

Dispečerska služba zdravstva

Dispečerska služba zdravstva (DSZ) je služba na državnem nivoju, ki je namenjena strokovni obravnavi vseh klicev zdravstvene narave, izvedenih na številko 112. Služba deluje v dveh centrih ‒ Dispečerski center zdravstva (DCZ) Ljubljana in Maribor. Pod okrilje te službe spada tudi pregled in vodenje izvajalcev NMP na področju celotne Slovenije. Prednost DSZ je posebej usposobljen zdravstveni kader za nudenje zdravstvene oskrbe preko telefona, poenoteno izvajanje dela ne glede na lokacijo dogodka in sočasno izvajanje več procesov, ki skupaj pomembno vplivajo na kakovost oskrbe in preživetje.  

Društvo študentov medicine Slovenije - DŠMS

Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti. Prostovoljski projekti ozaveščajo družbo o aktualnih zdravstvenih problematikah in spodbujajo posameznike h kritičnemu razmišljanju in aktivnemu prevzemanju odgovornosti za zdravje. Zanesljivi, motivirani, izobraženi in družbeno kritični člani, se kontinuirano strokovno izpopolnjujejo in brez predsodkov sprejemajo drugačnost ter skušajo doprinesti širši javnosti dan za dnem.

Društvo študentov medicine Maribor - DŠMM

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Naša vizija, skozi povezovanje za višje dobro, vključuje nudenje strokovnega in osebnega izpopolnjevanja našim članom. S projekti, ki jih izvajamo in med katere sodi tudi projekt Slovenija oživlja, želimo javnost na strokoven način ozaveščati o aktualnih problematikah javnega zdravstva in deliti znanje s širšo nestrokovno javnostjo. Želimo biti prepoznani kot društvo, ki ima pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji.

Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Sekcija študentov zdravstvene nege je študentska organizacija, ki deluje pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Namen sekcije je povezovanje študentov zdravstvene nege in babištva ter dijakov vseh zdravstvenih fakultet in srednjih zdravstvenih šol v Sloveniji in tujini. V sklopu naših aktivnosti organiziramo različne dogodke, s katerimi želimo spodbujati izobraževanje in krepitev pripadnosti k stroki zdravstvene nege in babištva.

Zbornica Zveza

Zbornica Zveza predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji. Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Projekt Za življenje! Ljubljana (DŠMS)

Projekt Za življenje! Ljubljana je študentski projekt, ki se ukvarja z izobraževanjem splošne laične populacije o osnovnih postopkih v prvi pomoči. Naš glavni cilj je, da čim večjemu številu laikov predstavimo pomembnost vseživljenjskega obnavljanja znanja prve pomoči ter spodbujamo nudenje pomoči sočloveku v stiski. V okviru naših brezplačnih delavnic skupaj premagujemo strah pred pristopom k poškodovancu, udeležencem delavnic pa poudarimo, da je vsak posameznik sposoben pomagati v nezgodni situaciji. Znanje rešuje življenja, pridi in se nauči prve pomoči tudi ti!

Projekt Za Življenje! Maribor (DŠMM)

Za Življenje! Maribor je projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor. V okviru projekta izvajamo brezplačne delavnice prve pomoči, ki so sestavljene iz predavanja in praktičnega dela. Naši inštruktorji z udeleženci ponovijo znanje prve pomoči, jim pokažejo temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja, oskrbo ran in dihalne poti, ter se z udeleženci pogovorijo o izbranih nujnih stanjih (epilepsija, možganska kap, anafilaktični šok, itd.). Cilj projekta Za Življenje je izobraziti čim več laikov in jih spodbuditi k pomoči pri nesrečah, srčnem zastoju in drugih življenjsko ogrožujočih stanjih.

Projekt Urgentna medicina (DŠMS)

V okviru projekta Urgentna medicina študentje organiziramo različne aktivnosti, pri katerih se učimo temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja in posredovanja v urgentnih situacijah. Prizadevamo si, da bi k učenju pritegnili tudi ostale kolege in širšo javnost, saj v nujnih situacijah lahko pravilno ukrepamo le, če smo dobro seznanjeni s protokoli in svoje znanje redno obnavljamo. Seveda brez prakse ne gre, zato študente spodbujamo k udeleževanju delavnic in tekmovanj, kjer lahko svoje znanje obnovijo in izpopolnijo.

Projekt Študentska urgentna sekcija - ŠUS (DŠMM)

Študentska urgentna sekcija (ŠUS) je projekt, ki se ukvarja z izobraževanjem na področju urgentne medicine. Študentom omogoča izpopolnjevanje znanja in veščin v urgentnih in travmatičnih situacijah. Poleg tega delujemo tudi pri ozaveščanju širše javnosti o pomembnosti znanja prve pomoči ter pravilnega ukrepanja pri različnih poškodbah oz. akutnih obolenjih. S tem posameznika opolnomočimo, da zna v primeru urgente situacije pravilno reagirati.

Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

je najmlajša fakulteta ljubljanske univerze, vendar je njena zgodovina dolga in pestra. Izobraževanje se je začelo na nekdanji višji šoli za zdravstvo leta 1954. Skozi leta se je ustanova razvijala in gradila svojo tradicijo in leta 2009 postala Zdravstvena fakulteta.

Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

Kot študenti zdravstvene nege se toliko bolj zavedamo pomena nudenja prve pomoči, zato redno obnavljamo svoje znanje na tem področju in ga nadgrajujemo. Z različnimi aktivnostmi širimo znanje prve pomoči tudi med laiki.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih zdravstva, zdravstvene nege in družbenih ved. Ustanovitelj visoke šole je javni zavod Regijsko študijsko središče v Celju. Visoka šola izvaja dva študijska programa, visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega in magistrski študijski program Paliativna oskrba. Visoka šola daje velik pomen družbeni odgovornosti in vključevanju v lokalno in regionalno okolje, zato smo v letu 2018 pričeli s projektom usposabljanja osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Do sedaj je bilo v projekt vključenih več kot 1.800 otrok in 150 učiteljev. 

Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu

Poslanstvo fakultete je razvoj in prenos znanja na področju zdravstvenih ved, ki je potrebno za kakovostno in varno obravnavo pacientov. Prednostna naloga fakultete je izobraziti in usposobiti diplomante za uspešno, učinkovito in kakovostno obravnavo pacientov v različnih življenjskih obdobjih z različnimi zdravstvenimi problemi, za zdravstveno vzgojno delovanje v procesu zdravljenja in v preventivnih aktivnostih ter izvajanje in razvijanje organizacijskih procesov, ki zagotavljajo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna šola. Je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Fakulteta je nastala zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v regiji, želje občine, da pridobi visokošolski program, in zaradi pripravljenosti zdravstvenih zavodov v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, da sprejmejo izziv postati učna baza in sodelovati s šolo.

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem  je prostor, kjer se teoretična znanja takoj odražajo v praktičnem okolju, zato je njen slogan »Življenju dodajamo znanje!«. V ospredju dodiplomskih študijskih programov je  praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju, ki jim na eni strani nudi dragocene izkušnje za opravljanje bodočega poklica, na drugi strani pa predstavlja pomembno vez med fakulteto in lokalnim okoljem.


Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je edini samostojni visokošolski zavod v Sloveniji, ki združuje zdravstvene in socialne vede. Tesno sodeluje s kliničnim okoljem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, kjer študenti pridobivajo bogata znanja za obravnavo posameznikov in skupin z vsemi posebnostmi.

Fakulteta se ponaša z dodiplomskim študijskim programom zdravstvena nega in podiplomskim – magistrskim študijskim programom zdravstvene vede, v katerem lahko študenti izberejo 7 smeri (Zdravstvena nega, Nujna stanja v zdravstvu, Javno zdravje, Fizioterapija, Dolgotrajna oskrba, Skrb za starejše in Skrb za duševno zdravje).

Zdravstveno reševalni center Koroške

Vizija ZRCK je postati sodobna, visoko kakovostna, varna, prijazna in avtonomna zdravstvena organizacija, ki bo po ponudbi in strokovnemu znanju na področju nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov enakovredna ustanovam v razvitem svetu. Na območju koroške regije želimo zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo, zato se povezujemo, razvijamo in krepimo partnerstva z drugimi subjekti zdravstvenega varstva, zaščite in reševanja. Verjamemo, da je v slogi moč, še posebej, če  se združimo ljudje z znanjem, modrostjo in veliko srčnostjo.

Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija, je prostovoljno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje ali druge okoliščine. Zavzemamo se za celovito vzgojo v odgovorne, angažirane, avtonomne in solidarne posameznike. S skupnimi cilji, poslanstvom, vrednotami in programom povezujemo taborniška društva – rodove. Geslo naše organizacije je »Z naravo k boljšemu človeku.« Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.«

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Več kot 5300 aktivnih članov, ki jih vodi okoli 820 voditeljev prostovoljcev, vsako leto izvede več kot 300 taborov ter drugih aktivnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja in pridobivanja veščin za samostojno življenje.